دارای مجوز و نمایندگی فروش و ده سال ضمانت بیمه ایران